Geri

ÇORUM ŞUBE ADLİ YIL AÇILIŞI BASIN AÇIKLAMASI

07 Eylül 2011, Çarşamba | 00:00

Değerli basın mensupları

Her geçen gün sorunların artarak devam etiği yargı sistemimiz bu yılki açılışını yapmıştır. Adli suçlardan dolayı ceza evlerinin dolup taşması, ekonomik kıskacın meydana getirdiği takipli borçların artması nedeniyle açılan yeni icra müdürlükleri, aile mahkemeleri yargıda iş hacminin genişlediğini göstermekle birlikte “Adalet Terazisinin” bozulmasına da sebep olmaktadır. Bu denli artan iş yüküne ilişkin olarak çözümlerin ve personel verimliliğini artıracak tedbirlerin hala gerçekleştirilmemiş olması da; gecikecek adaletten dolayı milletimizin, adalet hizmetini sunan ancak hak ettiklerini alamadıkları için de adalet çalışanlarımızın problemlerinin devam edeceğini göstermektedir. Bu yüzdende, yargı döneminin açılışıyla ilgili olarak düzenlen törenler yine hamaset dolu sözlere zemin olmaktan öteye de bir fayda da sağlamayacaktır.

Değerli basın mensupları

Adalet denilince akla, Hâkim ve Savcılar gelmektedir. Oysa verilen karar tutanaklarında hâkim ve zabıt kâtibinin imzası vardır. Zabıt kâtibinin imzası olmayan tutanak geçeli değildir. Bu göstermektedir ki Adalet teşkilatı, en alt düzeyde görev yapan yardımcı hizmetliler sınıfındaki personelini ve en üst düzeyde görev yapan Müsteşarını hatta Adalet Bakanını da kapsayan bir bütünlüğü ifade eder. Ancak, gerek toplumda gerekse kamuda “adalet” denilince akla ilk olarak Hâkim ya da Savcının gelmesi, büyük bir yanlışlıktır ve önemli bir gerçeğin göz ardı edilmesidir. Oysaki Hâkim ve Savcıların dışında görev yapan diğer idari personeller, Adalet teşkilatının olmazsa, olmazlarıdır. Nasıl ki, Tayfasız kaptan gemisine yol veremezse, idari personeli olmayan Hâkim ve savcıda Adaleti tesis edemez. Böylesi bir gerçeğe rağmen, Adalet teşkilatı içerisinde idari düzeyde görev yapan personeller daima unutulmuş ve yok sayılmışlardır. Ücret artışlarında sürekli hâkim ve savcılar ihya edilirken, diğer personellerin özlük ve çalışma hayatına ilişkin sorunlar hep geçiştirilmiştir. Adalet teşkilatı içerisinde değişik statüye ve değişik özlük haklarına ( ücrete) sahip personellerin bulunması, adalet teşkilatının kendi içerisinde de adaleti sağlayamadığının en açık göstergesidir. En kısa zamanda, bu personellerin çalışma ortamları (fiziki mekânları) normalleştirmeli ve ücretlerindeki adaletsizlikler giderilip, iyileştirmelidir. Yığınlaşmış Dava dosyaların arasında oturmadan öteye, çalışabilecek yerleri dahi olmayan, cinayet, hırsızlık vb. türdeki davalar sürecinde karşılaştığı sıra dışı olayların etkisiyle psikolojileri bozulan hakim ve savcıların dışında kalan bu personeller içinde gecikmiş olan “Adalet” biran evvel sağlanmalıdır.

Bu sorunlarının çözümü olarak da

- Adalet Bakanlığına bağlı çalışan bütün personele de verimliliği artırmak ve çalışma barışını sağlamak adına diğer kurumlarda olduğu gibi “ek ödeme” adı altında bir ödemenin yapılması hususunda gerekli düzenlemelerin yapılması,

- Adalet Bakanlığı çalışanlarının maaş bordrolarında yer alan iş güçlüğü, iş riski ve temininde güçlük zammı olarak düzenlenen kalemlerde iyileştirmelerin yapılması;

- Zabıt katibi kadrosunda görev yapan personele, UYAP tazminatı verilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması;

- 657 sayılı Kanunun 152. maddesi ile düzenlenen Adalet Hizmetleri tazminatından, Bakanlığın diğer personellerinin yararlandırıldığı gibi, hizmetli ve mübaşirlerinde faydalandırılmasının sağlanması,

- Adliyeler bünyesinde görev yapan personele fazla çalışma yaptırılmakta veya nöbet tutturulmakta olup, bu çalışmanın ücret veya izin olarak karşılığı verilmemektedir. Çalışma barışının tesisi ve işyerinde verimliliğin artırılmasını sağlamak adına personele fazla çalışma veya nöbetin karşılığının ücret veya izin olarak verilmesinin sağlanması,

- Uzun süre bulunduğu kadroda çalışmak zorunda kalan, mesleğe başladıktan itibaren “liyakat” ilkesi çerçevesinde ilerleme sağlayamayan adalet personeli için yapılacak görevde yükselme sınavlarının belli aralıklarla ve düzenli olarak yapılmasının sağlanması,

- Bakanlık tarafından açıktan alımları yapılan zabıt katibi kadrolarının, Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan hizmetli ve mübaşir kadrosundaki personelden yapılacak olan görevde yükselme sınavları ile temininin sağlanması,

- Çalışan personellerin müdür olabilme şansını artırmak ve iş verimliliğini yükseltmek adına Komisyonlar tarafından açılan Görevde Yükselme sınavlarına diğer komisyonlarda çalışan bütün personelin de eşit şartlarda katılımının sağlanması;

- Halihazırda 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu göre yargılanan personelin 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması hakkında Kanuna göre yargılanması için gerekli düzenlemelerin yapılması;

- Taşra teşkilatında çalışan personelin hukuk mahkemelerinde, ceza mahkemelerinde ve icra dairelerinde eşit sürelerle ve dönüşümlü olarak çalışmalarının sağlanması;

- Adliye bünyesinde çalışan personelden 3. kadroya gelebilecek şartları taşıyanların 5. kadronun altına düşürülmediğinden dolayı doğan mağduriyetin giderilmesi;

- Adalet Yüksek Okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans mezunlarına sağlanan yazı işleri müdürlüğü sınavına girme hakkının, ön lisans mezunu olan diğer bütün personele de sağlanması;

- İhtiyaç duyulan yerlerde personelin ihtiyacı doğrultusunda kreşlerin kurulması için düzenleme yapılması ve mevcut kreşlerin iyileştirilmesi;

- Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına ait olan sosyal tesislerden unvan ayrımı yapılmaksızın en üstten en alta kadar tüm personelin faydalanmasının sağlanması;

Türk Büro Sen Çorum Şb Bşk
Sami ÇAM