Geri

İZMİR 2 NO'LU ŞUBE'DEN ADLİYE ÇALIŞTAYI BASIN AÇIKLAMASI

20 Eylül 2012, Perşembe | 16:04
Öncelikle  belirtmeliyiz ki Adliyelerde  çalışan Hakim, Savcı dışında kalan ve Bakanlığımızın bize dediği gibi “DİĞER PERSONEL” le ilgili ilk  kez bir  ÇALIŞTAY yapılmıştır.

Bilindiği gibi Sendikamızca Çalıştay düzenlendiği tarihte Adalet Bakanlığınca da bir  Çalıştay düzenlenmiş ancak ; üzülerek belirtmeliyim ki, bu Çalıştaya yine Adliyelerden  Hakim ve Savcılar  çağırılmış, “DİĞER PERSONEL” her zamanki  gibi hiç dikkate alnmamış, yok sayılmıştır.
Çalıştayımızda, katılımcılardan oluşturulan 3 komisyonda; Mali Konular, Özlük, Sosyal ve Diğer Haklar, Çalışma Şartları Başlıkları altında; Adalet hizmeti tazminatı, Fazla çalışma ve nöbet ücreti, İş güçlüğü zammı,   Ek gösterge, Promosyonlar, Personelin hukuki statüsü ve görev tanımı, Görevde Yükselme, Personel Eksikliği, Hizmet içi eğitim, Fiili hizmet zammı, Muhabere birimleri, yiyecek, giyecek, ulaşım, kreş ve sosyal tesisler, kurum tabipliği, Hizmet binaları ve teknik donanım, Arşiv ve Güvenlik vb. Konuları tartışılmış, Adalet çalışanlarına doğrudan sorun ve taleplerini iletme imkanı sağlanmıştır.

Çalıştay’da  yukarıda belirtilen konular etraflıca konuşulmuş, detaylandırılmış, çözüm önerileri tartışılmış ve hepsinin çözümü için gerekli girişimlerin yapılmasına karar verilmiştir,  Çalıştay’da öne çıkan konular başlıklar halinde Sendikamızın  Web sitesinde de yayınlanmıştır. Adliye çalışanı “DİĞER  PERSONELİN” sorunlarının hepsi birbirinden önemli olmakla birlikte, zaman darlığı nedeniyle Çalışyaımızda çne çıkan birkaç konu başlığına özellikle değinmek  istiyoruz.

                * Mübaşirlerin ve diğer yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin Genel İdari Hizmetler sınıfına alınması ve ek göstergeden yararlandırılması,

Bunu niye istiyoruz, bilindiği gibi mübaşirlerin nerdeyse tamamına yakını artık üniversite mezunudur, zabıt katipliğine girişte aranan KPSS puanı 70 iken mübaşirlerin yine nerdeyse tamamına yakını 90 ve üzerinde KPSS puanı ile başvuru yapmaktadırlar, buna rağmen yardımcı hizmetler sınıfında sayıldıklarından, Görevde Yükselme Sınavı için önce kurum içinde yapılan zabıt katipliği sınavını geçmeleri gerekmektedir. Buna karşın şoför kadrosunda bulunan bir çalışan genel idari hizmetlerde bulunduğundan idari  işler müdürlüğü sınavına girebilirken mübaşirler bu haktan mahrum bırakılmaktadır. Kaldı ki Askeri Yargıtay’da  çalışan mübaşirler Yardımcı hizmetler sınıfındayken yapılan bir düzenleme ile Genel İdari Hizmetler sınıfına geçirilmiştir. Yapılan görev aynıdır öyleyse bu ayrımcılık niyedir, bunu  buradan  tüm yetkililere soruyoruz ve bir cevap bekliyoruz.
  • Görevde Yükselme sınavını kazandığı halde bulunduğu komisyonda boş kadro olmadığı gerekçesiyle atanamayan personelin Yönetmelikte değişiklik yapılarak boş olan diğer yerlerdeki kadrolara atanmasının sağlanması,
Bunu niye istiyoruz; En son yapılan Görevde yükselme  sınavında başarılı olduğu halde bağlı olduğu komisyonda boş kadro olmadığı için  atanamayan  Türkiye genelinde, 532 arkadaşımız bulunmaktadır. 2007 yılında  yine böyle bir durumda yapılan değişiklikle diğer komisyonlardaki boş kadrolara atamalar yapılarak  o yıl mağdur olan arkadaşlarımızın  mağduriyetleri giderilmiştir. Şimdi bir yandan Türkiye genelinde Yazı işleri  Müdürlüğü kadroları boşken, vekil müdürlerle işler yürütülmeye çalışılırken veya bir  Yazı işleri müdürüne 2 hatta 3 mahkemenin işi yüklenirken, bu sınavı kazanmış arkadaşlarımızın atanmamasının nasıl geçerli bir nedeni olabilir, yönetmelikte  bir değişiklik yapılarak hem kazanan arkadaşlarımızın mağduriyetleri giderilebilir, hem de  müdür sıkıntısı  çeken adliyeler rahatlatılabilir, yetkililerden, 2007 yılında yapılan düzenlemenin bu yıl niye yapılmadığı konusunda da açıklama bekliyoruz.
  • Aynı komisyon tarafından taşraya gönderilen çalışanların yemek yardımındaki 50 kişi şartının ve yol yardımındaki 200 bin nüfus şartının kaldırılarak taşradaki arkadaşlarımızın bu konudaki mağdruiyetinin giderilmesini istiyoruz.
  • Kadroya geçirilemeyen 4/B’li personel ile 4/C’li çalışan personelin kadroya geçirilmesi ve diğer çalışanların tüm haklarından faydalanmasının sağlanması,
Bunu niye istiyoruz; aynı tarihte sınava girip evrakları aynı zamanda teslim eden 4/B’li arkadaşlarımızın bir kısmının evraklarının hazırlanması ve gönderilmesi ve işe başlamaları, kendilerinin dışında yapılan çalışmalar nedeniyle 4 Haziran 2011 tarihinden sonraya kaldığı için kadroya alınamayan arkadaşlarımızın içinde  bulunduğu durum Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi, çalışma barışı açısından da doğru  bulunmamaktadır. Yani iki kişi aynı anda sınava girmiş onun evrakları daha önce işlem gördüğünden o,  4 Haziran 2011’de göreve başlamış, diğeri ise sadece idareden kaynaklanan nedenlerle, kendisinin hiçbir kusuru olmadığı halde 5 Haziran 2011 de göreve başladığından kadroya geçememiştir. Hakkaniyet bunun neresindedir.
Yine yan yana  çalışan aynı  işi yapan belki de arkadaşından öğrenim durumu fazla olan ama hasbelkader 4/B li olan arkadaşımız, hiçbir zaman  yazı işleri müdürü olamayacaktır, zabıt katibi olarak girdiği adliyeden bu kadro  ile emekli olacaktır. Bunun ne kadar Adil olduğu da takdirlerinize sunulur.
Yine Özelleştirme  mağdurları  olan 4/C li arkadaşlarımızın yaşadıkları sorunlar anlatılmakla bitecek gibi değildir. Aileleri yok sayıldığından aile yardımı dahi  alamamaktadırlar, aynı yerde çalışan kadrolu memurlarla aynı işi yapmalarına rağmen, bütün haklardan yoksundurlar, fazla çalışma ücreti olarak eksik ücret almaktadırlar, Sendikamızın  çalışmalara sağladığı katkı sonucunda bu arkadaşlarımız lehinde bazı olumlu değişimler yaşanmakla birlikte bu arkadaşlarımızın durumunun yetkililerce, samimiyetle değerlendirilmesini ve çözüm üretilmesini bekliyoruz.
 *Adliyelerde çalışan  kadın personel sayısı göz önüne alındığında, acil olarak çözülmesi gereken sorunlardan birinin de KREŞ sorunu olduğu açıkça ortadadır. Kurum  kreşlerinde ücretlerin hesaplanırken kira, öğretmen maaşı, ısınma kalemlerinin ücrete yansıtılmadığı dikkate alındığında, çalışanın  makul bir ücretle çocuğunun bakımını temin edeceği ortada iken, Adalet Bakanlığının bu kreşlerde görevlendireceği çalışanlar için kadro isteyip atama yapıp personelinin bu sıkıntısını giderme gücü varken, niye özel kreşlere kadın çalışanlarını muhtaç edildiği ayrıca merak konusudur.
  • Adli emanet memurluğu kadrosunda çalışan emanet memurlarının özlük haklarının yeniden düzenlenmesi ve ek gösterge konusundaki mağduriyetlerinin giderilmesi, Emanet Memurluğu müdürünün yine kendi çalışanları içinden yapılacak sınavla atanması gerektiği,
  • Zabıt Katiplerinin yetiştirilmesi ve uzmanlaştırılması sağlanmalı, eğitimlerinin zamanında ve yeterli olacak şekilde verilmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi zabıt katibi yargılamanın bir parçasıdır ve imza eksiği nedeniyle karar Yargıtayca bozulmaktadır. Duruşma sırasında 1. tanık vasfında olan zabıt katiplerimiz yani Yargının eli kolu olan zabıt katiplerimizin memur olduğunun unutulmaması, üzerlerine amirleri tarafından yüklenen angaryaların kaldırılması, hizmetçi muamelesi yapılmaması onurlarına yakışır şekilde fazla mesai ve nöbet ücretlerinin belirlenmesi ve bütün personelin onurlarına yakışır şekilde fiilen yaptıkları fazla çalışma ve nöbet ücretlerini almalarının sağlanması gerekmektedir. Zabıt katiplerinin;  sekreter, veznedar, mutemet gibi başka kadrolarda çalıştırılmasının önüne geçilmelidir diyoruz ve;
Çalıştayımızda ele alınan konular ve çözüm önerileri sendikamızca kitapçık haline getirilerek, başta Başbakanlık, Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı bürokratları olmak üzere, Cumhuriyet Başsavcıları, HSYK’ya , Baro Başkanlıkları, Hukuk Fakültesi Dekanlıkları ve çalıştayımıza gerek mail ve faks yoluyla gerekse doğrudan katılan Adalet çalışanlarına sunulacaktır. Sendikamız, sorunlarının çözümünün sonuna kadar takipçisi olacaktır. Çalıştayımızda ele alınan sorunlar ve çözüm önerilerinin yetkililer nezdinde de yankı bulması temenni ediyoruz.

                                                                                                                                                                         Sevim GÖKALP
                                                                                                                                 Türk Büro Sen İzmir 2 Nolu ( Adliye Şube ) Şube Başkanı
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1