Geri

YARGIDAN SGK BAŞKANILĞINA BİR HUKUK TOKADI DAHA

22 Eylül 2011, Perşembe | 17:09

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca hazırlanan ve Kurumun yönetim kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren, Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin bazı maddeleri Sendikamızca yargıya taşınmıştı. Danıştay 2. Dairesi dava konusu yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesini durdurdu, bazılarının ise esasa bırakılmasına karar verdi.

Yüksek Yargının kararı kesinleşmesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu Görevde Yükselme yönetmeliğinin ilgili maddelerini yargı kararına uygun olarak yeniden düzenlemesi gerekmektedir. Yargıya taşıdığımız Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde, çalışanlar aleyhine hususlar bulunduğu halde, çalışanları temsilen yönetim kurulunda bulunan ve bu yönetmeliğe onay veren, sesini çıkarmayan sözde bir sendikanın Başkanını ve sendikasını Emek ve hak noktasındaki bu tavırlarını Sosyal güvenlik Kurumu çalışanlarının takdirine bırakıyoruz. Sendikamızca yapılan incelemeler sonucu 14.08.2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin, hukuka aykırı ve personel açısından hak kaybına sebebiyet veren bazı maddelerinin iptali için açmış olduğumuz davayı buradan tüm SGK çalışanlarına duyurmuştuk.

Açtığımız davada, Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin;

1) 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinde “Aktüer” unvanına, aynı maddenin 3. fıkrasının (a) bendinde ise “Çocuk Eğitimcisi” unvanına yer verilmeyerek eksik düzenlemeyle yaratılan hukuksal boşluk ve hak kaybının,

2) 7. maddesinin 1. fıkrasının e/1 hükmünde yer alan; “En az iki yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak” şeklindeki eşitlik, kariyer ve liyakat ile kazanılmış hak kavramlarına aykırı olan ibaresinin,

3) 13. maddesinin 5. fıkrasında yer alan; “merkez ve taşra teşkilatı personeli için ayrı ayrı görevde yükselme eğitimi yapılabilir” şeklindeki merkez ve taşrada çalışan personeller arasında fırsat eşitliğini ortadan kaldıran ve haksız rekabete sebebiyet verici nitelikteki düzenlemenin,

4) 24. maddesinin 1/b ve 1/c bentlerinin 2. cümlelerinin; Söz konusu düzenlemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler dikkate alınarak, görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilmesine imkân veren ve kadrolaşmaya ve fırsat eşitsizliğine aykırı bu maddenin;

5) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”in 01.03.2010 tarihli ve 2010/192 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile değişik m. 2/II hükmü ile Ek-1 Personel Değerlendirme Formu’ndaki Değerlendirme Kıstaslarının 3., 4. ve 6. bölümlerinin, Öncelikle yürütmesinin durdurulması, sonrasında iptali istenilmişti. Sendikamızın açmış olduğu bu dava sonucunda;

Danıştay 2. Dairesi tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi ve aynı maddenin 3. fıkrasının (a) bendi ile 7. maddesinin 1. fıkrasının e/1 bendinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Gelişmeler sendikamız internet sitesinden duyurulmaya devam edecektir.