Geri

ANAYASA ÇALIŞTAY’I BAŞLADI

17 Eylül 2011, Cumartesi | 16:00

Türk Dayanışma Konseyi adına basın açıklaması yapan Türk Hukuk Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ali Akyıldız: “Federalleşmenin Türkçesi, parçalanmadır.”

Aralarında Türkiye Kamu-Sen’in de bulunduğu 70 sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren Türk Dayanışma Konseyi’nin organize ettiği Anayasa Çalıştayı bugün (17 Eylül 2011 Cumartesi) itibarı ile çalışmalarına başladı. Çalıştayla ilgili bilgi verilmek üzere Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi’nde bir basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasını Türk Dayanışma Konseyi adına Türk Hukuk Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ali Akyıldız yaptı. Basın açıklamasında çalıştaya katılan akademisyenler, Türk dayanışma Konseyi’ne bağlı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu. Akyıldız konuşmasında, yeni anayasa tartışmalarının uzun bir süredir ülkemizin gündemini belirlediğini vurguladı.

Akyıldız, “gerek iktidar partisinin gerekse bazı sivil toplum kuruluşlarının geçtiğimiz dönemlerde hazırladıkları veya hazırlattıkları raporların sözde demokratikleşme, özgürlük, temel insan hakları gibi kavramlar kullanılarak, etnik bölücülüğün taleplerini karşılamaya yönelik önerilerini tasvip etmemiz mümkün değildir. Dünyada federatif sistemlerin daha sıkı birlikler oluşturup adeta üniterleşmeye yöneldiği bir çağda, örneği olmayan federatif yapıya geçişin Türkçesi, parçalanmaktır.” dedi.

Akyıldız, hazırlanacak Anayasanın cumhuriyetin temel felsefesine uygun, üniter ve milli yapının muhafaza edileceği, evrensel insan haklarının en iyi şekilde ifade bulduğu, demokratik parlamenter rejimin olmazsa olmazı ve insan haklarının korunmasının temel şartı kuvvetler ayrılığı prensibinin, en sağlıklı formülasyona kavuşturulduğu ilkeler çerçevesinde şekillendirilmesi gerektiğini; bu ilkeleri belirlemenin de bu toplumun aydınlarına düştüğünü belirtti.

Prof. Dr. Ali Akyıldız, Anayasal ilkelerin belirleneceği bir metin hazırlamak için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Çalıştay’da Yeni Anayasa İçin temel Ölçütler Ortaya Konulacak

Hükümetin seçim öncesinde dile getirdiği yeni Anayasa kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarda, daha demokratik, insan haklarını ön plana çıkaran, özgürlükçü, çevreci, milli ve manevi değerlerimizi gözeten ve toplumun tüm kesimlerince kabul gören bir Anayasa hazırlanması için temel ölçütler ortaya konulacak.

Türkiye’nin Dörtbir Yanından 30’un Üzerinde Akademisyen, Çalıştay’a Katılıyor

Anayasa çalıştayına ülkemizin seçkin üniversitelerinden, konularında uzman 30’un üzerinde akademisyen, memur, işçi, ev hanımı, emekli gibi sosyal kesimlerin temsilcileri katılıyor.

Üç Ayrı Komisyon Oluşturuldu

Çalıştay çerçevesinde 3 ayrı komisyon oluşturuldu. Her komisyonda uzmanların, hukukun değişik dallarından akademisyenlerin ve sosyal kesim temsilcilerinin yer almasına özen gösterildi.

Buna göre, Anayasanın yapım usulü, Anayasada hâkim olan temel ilkeler, Anayasa değişikliğinin denetimi, başlangıç kısmı, devletin nitelikleri gibi konular Yöntem ve Genel Esaslar Komisyonu’nda ele alınacak.

Temel Haklar ve Özgürlükler Komisyonu’nda kişi hakları, sosyal ve ekonomik haklar, siyasi haklar, uluslar arası sözleşmeler, din ve vicdan hürriyeti, basın hürriyeti, yüksek öğretimde kılık kıyafet, anadilde eğitim, din eğitimi, Anayasal ödevler, sendikal faaliyetler, vatandaşlık tanımı gibi konular görüşülecek.

Devlet Teşkilatı Komisyonu ise siyasi partiler ve seçim sistemi, cumhurbaşkanının yetkileri, hükümet sistemi, yargının yapılandırılması, idarenin yapılandırılması, asker-siyaset ilişkisi, Milli Güvenlik, Yüksek Askeri Şura kararları, Genel Kurmay Başkanlığı, olağanüstü yönetim usulleri ve bağımsız kuruluşlar gibi konularda çalışma yapacak.

Çalıştay’ın Sonuçları Ekim Ayı İçinde Duyurulacak ve Hazırlanan Çalışma Kitap Haline Get

irilecek Çalıştayla ile ilgili gelişmeler süreç içerisinde yapılacak basın toplantıları ile ayrıca kamuoyuna duyurulacak.

Anayasa Çalıştay’ı kapsamında oluşturulan komisyonların, çalışmalarını Ekim ayına kadar tamamlaması ve çalıştaydan çıkacak sonuçların Ekim ayı içinde geniş katılımlı bir toplantı ile basın ve kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor. Nihai rapor kitap haline getirilerek gerekli kişi, kurum ve kuruluşlara da ulaştırılacak. Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi’nde Türk Hukuk Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın yaptığı basın açıklamasının tam metni ise şu şekilde:

Türk Dayanışma Konseyi Üye Kuruluşlarının Değerli Yöneticileri, Anayasa Çalışmalarında Görev Alan Üniversitelerimizin Mümtaz Öğretim Üyeleri ve Medyamızın Muhterem Temsilcileri:

Türk Dayanışma Konseyi adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Değerli Basın Mensupları:

“Türk Dayanışma Konseyi”, anayasamızın başlangıcında yer alan değiştirilemez maddelerine, Atatürk İlke ve İnkılâplarına ve Evrensel İnsan Haklarına bağlı bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu, Türkiye ve Türk Dünyasını ilgilendiren her türlü milli ve insani konularda Türk ve Dünya Kamuoyunu bilgilendirmeyi, gerektiğinde milli, insani ve demokratik sivil tavırları ortaya koymayı amaç edinmiş bir platformdur.

Sendikalar, Odalar, Vakıflar ve Derneklerden oluşan 70 kuruluşlu bu birlik, faaliyetlerini 2003 yılından beri sürdürmektedir.

Saygıdeğer Basın Mensupları;

Uzun bir süredir ülkemizin gündemini Yeni Anayasa tartışmaları belirliyor. Gerek iktidar partisinin gerekse bazı sivil toplum kuruluşlarının geçtiğimiz dönemlerde hazırladıkları veya hazırlattıkları raporların sözde demokratikleşme, özgürlük, temel insan hakları gibi kavramlar kullanılarak, etnik bölücülüğün taleplerini karşılamaya yönelik önerilerini tasvip etmemiz mümkün değildir. Dünyada federatif sistemlerin daha sıkı birlikler oluşturup adeta üniterleşmeye yöneldiği bir çağda, örneği olmayan federatif yapıya geçişin Türkçesi, parçalanmaktır.

Milli bir mutabakat metni olması gereken ve gelecek nesillerimize gönül rahatlığı ile emanet edeceğimiz, onların mutluluk ve refahını amaçlayan bir anayasaya kavuşmak en büyük dileğimizdir.

Cumhuriyetimizin temel felsefesine uygun, üniter ve milli yapımızın muhafaza edileceği, evrensel insan haklarının en iyi şekilde ifade bulduğu, demokratik parlamenter rejimin olmazsa olmazı ve insan haklarının korunmasının temel şartı kuvvetler ayrılığı prensibinin en sağlıklı formülasyona kavuşturulacağı anayasa ilkelerini belirlemenin, bu toplumun aydınları olarak görevimiz olduğu inancındayız.

Bu sebeple, Anayasanın nasıl olması gerektiği ile ilgili ilkelerin belirlendiği bir taslak metin hazırlama çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz.

Bugüne kadar ki çalışmalarımız alt yapıyı hazırlamak idi. Bugün burada artık komisyon çalışmalarımızı başlatıyoruz.

Üç Komisyon oluşturulmuştur. Komisyonlarımızda muhtelif üniversitelerimizden çok değerli öğretim üyelerimiz görev almayı kabul ederek bizleri onurlandırmışlardır. Huzurlarınızda çalışmalarımıza destek veren çok değerli bilim insanlarımıza en kalbi şükranlarımızı sunuyorum.

Anayasa hukuku, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Uluslararası hukuk, Çalışma Hukuku, Uluslar arası ilişkiler, Çalışma Ekonomisi, Sosyoloji, Tarih ve İlahiyat konularında uzman 26 öğretim üyemiz bugün çalışmalarına başlayacaktır. Çalışmalar yarın da devam edecektir.

Bu üç komisyonda ele alınacak konular alt başlıklar halinde kabaca belirlenmiştir. Komisyonlar, kendi gündemlerine sahip olarak gerekli tespitleri yapacak, çalışmanın sınırlarını çizeceklerdir.

1. Komisyonun ana başlığı Yöntem ve Genel Esaslar olarak belirlenmiştir. Alt başlıklar; anayasanın yapım usulü, anayasada hâkim olan temel ilkeler, anayasa değişikliklerinin denetimi, Başlangıç kısmı, Cumhuriyetin nitelikleri v.b.

2. Komisyonun ana başlığı Temel Haklar ve Özgürlüklerdir. Alt başlıkları kişi hakları, sosyal haklar ve siyasal haklar olarak değerlendirilecek ve özellikle bireysel başvuru, uluslar arası sözleşmeler, din ve vicdan hürriyeti, basın hürriyeti, yüksek öğretimde kılık kıyafet, anayasal ödevler, sendikal faaliyetler, vatandaşlık tanımı, siyasi partilere üye olma vb.

3. Komisyonun ana başlığı ise Devlet Teşkilatıdır. Alt başlıklar olarak Siyasi partiler ve seçim sistemi ile ilgili ilkeler, içinde parti kapatma, parti denetimi, partilere hazine yardımı, seçim harcamalarının denetimi, ülke barajı, milletvekili dokunulmazlığı, cumhurbaşkanının yetkileri, hükümet sistemi, kuvvetler ayrımı, yargının bağımsızlığı ve siyasetin etkisinden uzak bir şekilde yapılandırılması, idarenin kamu hizmetini etkin verimli ve kamu yararına uygun olarak sunabileceği şekilde yapılandırılması, asker siyaset ilişkisi, bağımsız kuruluşlar, yerel yönetimlerin ve hizmetsel kuruluşların özerklikleri v.b konular irdelenerek rapor haline getirilecektir.

Bugün ilk çalışmasını gerçekleştirecek olan komisyonlarımız, çalışmalarını daha sonraki günlerde de sürdürecek ve çalışma sonuçlarını rapor haline getireceklerdir. Hazırlanan bu rapor, daha geniş akademik çevrenin, yazar ve fikir adamlarının, siyasi parti temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, medya mensuplarının katılacağı ve katkı vereceği Ekim ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığımız “Nasıl Bir Anayasa? “ çalıştayında ele alınacaktır. Daha sonra nihai rapor kamuoyu ile paylaşılacaktır. Nihai rapor kitap haline getirilerek gerekli kişi, kurum ve kuruluşlara da ulaştırılacaktır.

Bilgilerinize arz olunur.

Türk Dayanışma Konseyi Üye Kuruluşları:

Akademisyenler Birliği Derneği
Avrasya Kültür Sanat Birliği Derneği
Aydınlar Ocağı Genel Merkezi
Azerbaycan Kültür Derneği
Başkent İktisatçılar Eğitim Yardımlaşma Dayanışma Derneği
Bayır Bucak Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği
Bilişim 2023 Derneği
Birleşik Emekliler Derneği
Bulgaristan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Devlet Denetim Elemanları Derneği (DENETDE)
Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği (Ankara Şube)
Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi (Kayseri)
Eğitim 2023 Derneği
Ekonomi 2023 Derneği
Enerji 2023 Derneği
Erkek Eğitimine Destek Derneği
Hacettepe ve Beytepe Kampüsü Mezunları Sosyal Yardımlaşma Derneği
Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği (Ankara Şubesi)
Kadın Hareketi Derneği
Kıbrıs Türk Kültür Derneği
Kırım Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği
Milliyetçi İşadamları Derneği (MESANDER)
Özürlüler Kültür ve Dayanışma Derneği(ÖZ-BİR)
Siteler Sanayici ve İşadamları Derneği
Şehit Aileleri ve Terör Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Teknik Öğretmenler Derneği
Ticaret ve Turizm Mezunları Derneği
Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği
Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (TÜDKAD)
Türk Hukuk Enstitüsü Derneği
Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği
Türkiye Kırgızistan Dostluk Derneği
Türkiye Türkmenistan Dostluk Derneği
Ulaşım 2023 Derneği
Ülkücü İşçiler Derneği
Ülkücü Teknik Elemanlar Derneği ÜLKÜTEK Yağmur Damlası Yar. Ve Day. Der.
Ziraatçılar Birliği Derneği
Çukurova Üniversitesi Mezunları Vakfı
Gazi Eğitim Mezunları Vakfı
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mezunları Vakfı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mezunları Vakfı
Kırım Gelişim Vakfı
KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırma Vakfı Teknik Eğitim Vakfı
Türk Aydınlar Vakfı
Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV)
Türk Veteriner Hekimler Birliği Vakfı
Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfı
Türkiye İlahiyatçılar Birliği Vakfı
Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV)
Türkiye Sağlık Çalışanları Eğitim ve DayanışmaVakfı (TÜSAV)
Türkiye ve Türk Dünyası İktisadi ve Sos.Araştır.Vakfı (TİSAV)
Yörük Türkmen Vakfı (YÖRTÜRK)
Türkiye Kamu-Sen
Türk Eğitim-Sen
Türk Sağlık-Sen
Türk Büro-Sen
Türk Yerel Hizmet-Sen
Türk Diyanet Vakıf-Sen
Türk Haber-Sen
Türk Tarım Orman-Sen
Türk İmar-Sen
Türk Ulaşım-Sen
Türk Enerji-Sen
Türk Kültür Sanat-Sen
Türk Emekli-Sen
Türkiye Haber-İş
Orman Mühendisleri Odası
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı
Şehit Aileleri Federasyonu
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1