Geri

4/B’Lİ NÜFUS ÇALIŞANLARI İÇİN SENDİKAMIZDAN BİR HUKUK ZAFERİ DAHA

05 Eylül 2011, Pazartesi | 14:11

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Yasanın 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen Sözleşmeli Personele ilişkin 2008 yılı Hizmet Sözleşmesinin, idareye tek taraflı fesih yetkisi tanıyan 8. maddesinin (b) fıkrası ve çalışma şartlarına ilişkin 3. maddesinin 2. fıkrası ile 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar başlıklı Bakanlar Kurulu Kararının 13. maddesinin 3. ve 4. paragraflarının iptali istemiyle Danıştay 12. Dairesi’nde açmış olduğumuz dava sonuçlandı.

Danıştay 12. Dairesi’nin E:2008/371, K:2011/2636 sayılı kararında 2008 yılı hizmet sözleşmesinin 3. maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesinde yer alan; “Normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacağı çalışmalar karşılığında ilgiliye herhangi bir ek ücret ödenmez” ibaresi ile 8. maddesinin (b) fıkrasında geçen; “Taraflar bir ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir” ibaresinin hukuka açıkça aykırı olduğu gerekçelendirilerek İPTALİNE karar verilmiştir.