Geri

BAŞBAKANLIK ÇALIŞANLARINA FAZLA MESAİ MECLİS GÜNDEMİNDE

24 Haziran 2009, Çarşamba | 14:16

Başbakanlık ve bağlı kurumlarda çalışan tüm personele, fazla çalışma ücreti adı altında yapılan maktu ödemeler, 16.08.2008 tarihli ve 26969 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/14012 Karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen düzenleme ile ek ödemeye dönüştürülmüş ve o tarihten itibaren personele ek ödeme adı altında ücret ödenmesine başlanmıştı. Bu durum personelin ayrıca yapacağı fazla çalışmasının karşılığını alamamasına neden olmuştur.

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve T.B.M.M. Başkanlığına sunulan “Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının” 24. maddesi ile 3056 sayılı Kanuna bir madde eklenerek, Başbakanlık merkez teşkilatı kadrolarında çalışan memurlar ve kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç diğer sözleşmeli personele, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulunun mesai gün ve saatleri dışında yürütülen çalışmalar için hizmetine ihtiyaç duyulanlara 60 saati geçmemek üzere fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında gelir vergisine tabi tutulmaksızın fazla çalışma ücreti ödeneceği düzenlenmiş idi. Fakat görüşmeler devam ederken metin Tasarıdan çıkarıldı.

Komisyonda yapılan görüşmelerin ardından bahse konu metnin Tasarıdan çıkarılması ile Başbakanlık çalışanlarının beklentileri bir kez daha ertelenmiş olacak ve mağduriyetleri de devam edecektir.

Sendikamız, Başbakanlık personeline yapılan bu haksızlığı görmezden gelmeyerek, Başbakanlık çalışanlarınca yapılan fiili fazla çalışmanın karşılığının personele ödenebilmesi için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemenin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye devam eden Tasarıya yeniden eklenmesi hususunda gereğinin yapılmasını, 16.06.2009 tarihli ve 3290 sayılı yazısı ile Mecliste grubu bulunan MHP, CHP ve Ak Parti’den talep etmiştir.