Geri

TÜRKİYE, ILO'NUN ''OLUMSUZ UYGULAMALAR'' LİSTESİNDE

06 Haziran 2009, Cumartesi | 13:50

Türkiye, 87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması ile 98 sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi'nin uygulanması konusundaki ihlaller gerekçesiyle, ILO Aplikasyon Komitesi'nde gündeme gelmesi muhtemel 43 ülke arasına alındı.

ILO'nun, 3-19 Haziran 2009 tarihleri arasında yapılacak 98. Uluslararası Çalışma Konferansı'nın gündeminin şekillenmeye başladığı bu günlerde, üye ülkelerin onayladıkları ILO sözleşmelerinin gereğini yapıp yapmadıklarının incelendiği ve Aplikasyon Komitesi'nde gündeme gelmesi muhtemel ülkeler de belli oldu. Türkiye, ILO'nun 87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi ile 98 sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi'nin uygulanması konusundaki olumsuz ve eksik uygulamaları gerekçesiyle Aplikasyon Komitesi'nde gündeme gelmesi muhtemel 43 ülke arasına alındı.

Türkiye'nin gündeme alınacak 25+1 ülke arasında yer alıp almayacağı konferansın başlamasını takip eden ilk haftada belli olacak.

Ülkemizde kamu çalışanlarının sendikal haklarının kullanılması konusunda yaşadıkları imzalanan temel İLO sözleşmelerine aykırı ; Grev ve Toplu Sözleşme haklarının eksikliği, Uzlaştırma Kurulu Kararlarının uygulanmaması, sendika üyeliğinin özendirilmemesi, sendika üyeliğinin pek çok hizmet kolunda yasaklılığının hala devam etmesi, sendikalar arası ayrımcılık yapılması ve sosyal diyalog mekanizmasının işletilmemesi gibi konularda yaşananproblemler Türkiye Kamu-Sen tarafından zorunlu olarak düzenli raporlar halinde İLO'ya sunulmaktadır. Bu çerçevede 2008 yılı Eylül ayında ülkemizi ve konfederasyonumuzu ziyaret eden İLO- Aplikasyon Komitesi Uzman Heyeti yerinde incelemeler yaparak, bu eksiklikleri tespit etmişti. Komitenin hazırladığı rapor sonrasında ülkemiz bu yıl düzenlenecek olan 98. Genel Konferansta "olumsuz uygulamalar" listesinde yer aldı. 87 ve 98 sayılı sözleşmelerin uygulanmasındaki eksiklikler nedeniyle Aplikasyon Komitesi'nde gündemine gelebilecek diğer ülkeler Belarus, Kolombiya, Kostarika, Cibuti, Etiyopya, Guatamala, Myanmar, Pakistan, Panama, Paraguay, Filipinler, Slovakya, Swaziland, Uruguay ve Venezuela'dan oluşuyor.

KOMİTENİN ÇALIŞMASI

Aplikasyon Komitesi, gelen şikayetleri değerlendirerek hükümetlerin, imzaladıkları sözleşmelere aykırı davranışta bulunup bulunmadıklarını inceliyor. Komitede işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin görüşlerine başvuruluyor.

İLO Aplikasyon Komitesi çalışmaları çerçevesinde kıta ve sözleşme dengesi dikkate alındığında ülkemiz, 87 ve 98 sayılı sözleşmeleri ihlal eden ülkeler arasında Avrupa'da başı çektiği için kesinleşecek listede de yer alması kuvvetle ihtimal olarak görülmektedir.

Komitenin yaptırımı ise ihlal uygulayan ülkelerin gerekli uyarıları yapmak, ihlallere ısrarla devam eden ülkeleri ise ''Özel paragraf'' ya da ''kara liste'' olarak adlandırılan listelemeye tabi tutup Birleşmiş Milletler ve uluslar arası sosyal birlikler aracılığıyla izolasyon, sosyal yardımların kesilmesi ve uluslar arası çalışma gruplarına dahil etmeme gibi yaptırımlar uygulamaktadır. İhlaller listesinde yer almak dahi adı geçen ülkeler için ''uluslararası prestij kaybı'' olarak nitelendiriliyor.

Ülkemizin bu ülkeler arasında yer alması uluslar arası camiada ve ülkemizde dikkate değer bulunmaktadır. Ülkemizle beraber bu yıl ki İLO Genel Konferansının Aplikasyon Komitesi'nin gündeminde yer alması muhtemel ülkeler ve yapmış oldukları aykırı uygulamaları şöyle:

-Afganistan: 111 Sayılı İstihdam ve Meslekte Ayırımcılık Sözleşmesi

-Bolivya: 122 Sayılı İstihdam Politikası Sözleşmesi

-Kanada: 100 Sayılı Eşit Ücret Sözleşmesi

-Çin: 122 Sayılı İstihdam Politikası Sözleşmesi

-Hindistan: 122 Sayılı İstihdam Politikası Sözleşmesi

-Macaristan: 29 Sayılı Cebri veya Mecburi Çalıştırma Sözleşmesi

-İran: 95 Sayılı Ücretlerin Korunması Sözleşmesi ve 111 Sayılı İstihdam ve Meslekte Ayırımcılık Sözleşmesi

-İtalya: 143 Sayılı Göçmen İşçiler Sözleşmesi

-Japonya: 29 Sayılı Zorla Çalıştırma Sözleşmesi

-Kenya: 138 Sayılı Asgari Yaş Sözleşmesi

-Kuveyt: 111 Sayılı İstihdam ve Meslekte Ayırımcılık Sözleşmesi

-Malezya: 138 Sayılı Asgari Yaş Sözleşmesi

-Nijerya: 81 Sayılı İş Teftişi Sözleşmesi

-Rusya: 182 Sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi

-Özbekistan: 105 Sayılı Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi

Editörün notu:

İLO’nun bu kararı, Türkiye’deki sendikal hakların geriye götürüldüğünün ve daha önemlisi sendikal ayrımcılığın uç bir sonucudur.

Demokrasi sözcüğünün “D” sinin bile varlığının tartışıldığı “geri kalmış ülkelerle” aynı gurupta yer almamız “itibarımız artıyor” diyerek böbürlenen siyasetçilerimize anlamlı bir tokattır. AKP’nin iktidara gelmesi ile birlikte, toplumu “bizden olanlar - olmayanlar” şeklinde ikiye ayırma stratejisi, kamuda da uygulamaya koyulmuş, sonuç olarak memurlar da acımasızca bu ayrıma tabi tutulmuştur.

Sendikal ve siyasi ayrımların geldiği boyutların bir başka göstergesi de, İktidarın “arka bahçesi” olduğunu söyleyen bir memur konfederasyonunun 6 yılda aldığı mesafedir.

En büyük 3 memur konfederasyonundan biri, bu süreçte %25 gerilerken bir diğeri ancak %10 büyüyebildi. Kendilerini iktidarın arka bahçesi ve yan kuruluşu olarak ilan eden konfederasyonun ise %800 büyümesi, kamuda yapılan ayrımcılığın ve baskıların önemli bir tezahürü ve göstergesidir.