Geri

GÜMRÜK KANUNU TASARISI İLE İLGİLİ ÖNERİMİZİ TBMM’ye SUNDUK

04 Haziran 2009, Perşembe | 10:51

4458 Sayılı Gümrük Kanunun 221. maddesinde değişiklikler yapılarak yürürlüğe giren 5622 Sayılı Kanunun 7. maddesi ile Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde çalışan personelin fazla çalışma ücretinde hakkaniyete, adalete ve Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olarak, mesnetten yoksun bir şekilde kısıntıya gidilmişti. Yapılan son kanun değişikliği ile normal çalışma saatleri dışında ve tatil zamanlarında, fazladan mesaiye kalarak zamanını işine ayıran personelin, fazla çalışması karşılığı hak kazandığı ve zaten %50’si bütçeye gelir kaydedilen mükelleflerden alınan ücretin neredeyse tamamen alınamayacak olması, personelin mağduriyetine ve hak kaybına sebebiyet vermekte ve çalışma hırs ve azmini kaybetmesine neden olmakta idi.

Hukuka aykırılığı nihayetinde fark edilen Kanundaki bu düzenlemenin yarattığı mağduriyetin ve doğurduğu sorunların ortadan kaldırılması adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülecek olan “Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı(1/602)” ile ilgili sendikamız tarafından hazırlanan görüş ve önerilerimiz 02.06.2009 tarihli ve 3174 sayılı T.B.M.M. Başkanlığına sunulmuştur.

GÜMRÜK KANUN TASARISI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZ:
Gümrük Kanununun fazla çalışma ücretini düzenleyen 221. maddesinde yeni bir düzenleme getiren Tasarının 31. maddesi ile ilgili önerimiz.

“…
Fazla çalışma ücreti olarak yatırılan tutarlar, personelin fazla çalışma süresi, görev yapmış olduğu yer, görevinin önem ve güçlüğü, sınıfı, kadro unvanı gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek usul ve esaslar dahilinde Müsteşarlık taşra teşkilatında fiilen çalışan personele ödenmek üzere Ankara Gümrük Muhasebe Birimi hesabına aktarılır. Söz konusu ödemeler, Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenir ve bu ödemelerin aylık miktarı, (36,500) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. Bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.
…”


Gerekçe:

Fazla çalışma ücretini, Gümrük Müsteşarlığı personelinin tamamen kendi emeği ile mesai harici olarak gecesini gündüzüne katarak, bayram tatil demeden yaptığı çalışma sonucu hak etmekte olup, bu ücretin, asıl sahibi olan çalışan personele daha az olmak üzere adaletsiz bir şekilde dağıtılması; ek ödeme adı altında yapılan ödemenin fazla çalışma ücreti olarak ödenen ücretin içinde gösterilerek mahsup edilmesi ve ödenen bu fazla çalışma ücretinden gelir vergisi kesintisine gidilmesi, kurum personelin mağduriyetine sebep olmaktadır.

Zaten hazineden çıkmayan, tamamen mükellef ödemelerinden sağlanan gelir olan fazla çalışma ücretinin, sadece damga vergisi kesintisi ile tamamının kurum çalışanlarına dağıtılması, çalışma barışının yeniden yakalanmasını ve personelin verimliliğinin artmasını sağlayacaktır.