Geri

DEVLET MALZEME OFİSİ KAPATILMASIN

20 Şubat 2008, Çarşamba | 11:12

Yüksek Planlama Kurulu ile değiştirilen DMO Anastatüsü gereğince kapatılan Afyonkarahisar, Konya, Kayseri, Sivas, Tekirdağ, Isparta, Samsun ve Zonguldak Bölge Müdürlüklerinde üyelerimizin katılımıyla 19.02.2008 tarihinde saat:12.30’da kitlesel basın açıklaması yapılmıştır.

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL SEKRETERİ, TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI SN. FAHRETTTİN YOKUŞ’UN DMO BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN KAPATILMASINA İLİŞKİN OLARAK, DMO KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE 19.08.2008 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU BASIN AÇIKLAMASI


Değerli Basın Mensupları;

Devlet Malzeme Ofisi; geçmişten beri bütün kamu kurum ve kuruluşlarının kendi faaliyet alanına giren her türlü malzeme ihtiyaçlarını, Devletin Merkezi Satınalma ve Tedarik, Dağıtım ve Teslimat Örgütü sıfatıyla ve kamu adına, çağdaş piyasa ekonomisinin temel kuralları kabul edilen saydamlık, tam rekabet, güvenilirlik, eşit muamele ve kamuoyu denetimine açıklık ilkelerine bütünüyle uyarak karşılamaktadır. Ayrıca daha çok iç ve gerektiğinde dış piyasalardan ve bazen de, hem iç ve hem dış piyasanın tekliflerine açık olmak üzere düzenlediği ihaleler yoluyla, özellikle üretici veya ilk el satıcı konumundaki firmalardan en ekonomik biçimde ihtiyaçları karşılayarak, ihtiyaç konusu malzemeyi, yurt çapındaki bütün müşterilerine uyguladığı tek fiyat üzerinden en seri şekilde ulaştırmak gibi çok önemli bir kamu hizmetini yerine getirmektedir.

Bunun içindir ki, Devlet Malzeme Ofisi; kamu kurum ve kuruluşlarının güvenlik, garanti ve sigorta kurumu olarak bilinmekte ve üstlendiği görev ve fonksiyonları, bugüne kadar en mükemmel biçimde yerine getirmektedir. Bugüne kadar ki faaliyetleri ile kamu yararının azami ölçüde korunduğu ve sağlandığı alternatifsiz bir iktisadi Devlet Teşekkülü olan Ofis; üstlendiği bütün görev ve fonksiyonlarıyla kısır tartışma ve değerlendirmelere konu yapılmaması gereken yararlı, etkin ve önemli bir kurumdur.

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 5. maddesi gereğince Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsü; “yeniden yapılandırma” adı altında, hiçbir ciddi inceleme ve araştırmaya dayanmadan Yüksek Planlama Kurulu’nun kararı ile değiştirilerek, 04.Mayıs.2007 tarih ve 26512 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir. Ofis, söz konusu ısmarlama Ana Statü ile bitkisel hayata sokulmak istenmiştir.

Söz konusu Ana Statü gereğince DMO Genel Müdürlüğünün 24 Ocak 2008 tarihli ve 48 sayılı kararı ile 20 adet olan Bölge Müdürlüklerinin sayısının 7’ye indirilmesi ve bunun sonucunda, Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak Bölge Müdürlüklerinin kapatılması; Diyarbakır, Erzurum, Mersin ve Van illerindeki Bölge Müdürlüklerinin ise irtibat bürolarına dönüştürülmesi kararlaştırılmış bulunmaktadır. Ayrıca kapatma ile ilgili yapılacak personel, demirbaş, muhasebe, stok, satış vb. hususlara ilişkin işlemlerin ise en geç 31.03.2008 tarihine kadar tamamlanması belirtilmiştir. DMO Genel Müdürlüğü, bölge müdürlüklerine gönderdiği bu yazı ile Ofisi’in tasfiye edilmeye başlandığını bizzat kendisi belgelemiştir.

Geçen zaman içinde ciddi etüt ve çalışmalar sonucunda kuruluş yerleri belirlenen ve bugün için 20 adet olan Bölge Müdürlüklerinin her birinde ortalama 15-25 arası personel çalışmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sayısının 20’den 7 adede düşürülmesi aşamasında, buralarda çalışan personelin mağduriyeti hiçbir şekilde dikkate alınmamıştır. Sendikamız bu durumu, Ofis’in, personeline karşı vefasızlığı olarak değerlendirmektedir. Gerçekten de senelerdir her türlü fedakarlığa katlanarak kuruma hizmet eden 240 civarında memur ve işçi Ofis personeli, şu anda çaresizlik içinde kara kara düşünmekte ve ne yapacağını bilememektedir. Kendilerine 31 Marta kadar süre tanınmış bulunmaktadır. Anlaşılan, birçoğu kendi memleketinde çalışan ve geleceğini buna göre şekillendiren Ofis personeli, resmen sürgün edilmek istenmektedir.

Üzülerek belirtmek gerekirse; bizden sonra tufan zihniyetiyle Ofisin kol ve kanatlarının koparılmasından başka bir anlamı olmayan bu tasarım ve tasarrufların hiç bir kimse tarafından zerre kadar haklılığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Bu tasarruflar Ofisten ve Ofis personelinden ziyade, kamu kurum ve kuruluşlarının ve dolayısıyla devletin aleyhine girişimlerdir. Hiçbir şekilde telafisi mümkün olmayacak bu tasarruflardan bir an önce vazgeçilmesi ülke çıkarlarının korunması ve vatanseverliğin gereği sayılmalıdır.

İşin enterasan tarafı; yeni ANA STATÜ’nün hazırlanmasını ve eskisinin yerine yürürlüğe konulmasını gerektirecek herhangi bir yasal-hukuki sebep, gerekçe veya zaruret söz konusu değildir. Ancak kağıt üzerinde yazılı olmayan ve perde gerisinde tasarlanan fakat ne Ofis’in, ne de devletin hayrına olmayan amaçlar ve emeller güdüldüğü açıkça anlaşılmaktadır. Bu amaç ve emellerin, Ofisi zerre kadar tanımayan ve ülke ekonomisine faydalarını bile bile göz ardı eden, bir zihniyetin ürünü olsa gerektir. Bu zihniyet, öncelikle Bölge Müdürlüklerinin gayrimenkullerine göz dikmiş bulunmakta ve bu Ana Statü ile sinsi planlarla Ofisin bina ve arsalarının birilerine PEŞKEŞ çekilmesi amacıyla elden çıkarılmasına zemin hazırlamış bulunmaktadır. Bu zihniyetin nazarında, Ofisin ülke ekonomisine katkıları ve kamuya faydalarının hiçbir önemi yoktur. Bu zihniyet, müflis bir tüccar zihniyetidir.

Bizce ilerleyen süreçteki amaç; Devlet Malzeme Ofisini tamamen kapatmaktır. Devlet Malzeme Ofisi kapatıldığı takdirde;

1)- Devletin her bir kurum ve kuruluşu bünyesinde, bir “Mini Devlet Malzeme Ofisi” oluşturmak zorunda kalınacak, büyük çapta kaynak savurganlıklarına yol açılacak ve kamu hizmetleri aksatılmış olacaktır.

2)- Kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulan malzemenin, şartnameye uygunluğu, kalitesi ve standardı ile ekonomik gerekler gözetilemeyecektir.

3)- Toplu alımların sağladığı fiyat ucuzluğu ve ekonomik yararlar ortadan kalkacaktır.

4)- Kamu kaynaklarında savurganlığa, şaibe, rüşvet, yolsuzluk ve ihtilaflara meydan verilecektir.

5)- Aynı ihtiyaç konusu malzeme, birbirinden farklı fiyatlarla ve kalitede satın alınacaktır.

6)- Satın alma işlerinde yüz binlerce personel çalışacak ve ana hizmetler aksatılacaktır.

7)- Kamu İhale Kanunu gereğince, satın alma ilânları için boş yere trilyonlar harcanacaktır.

Biz Türk Büro-Sen olarak; çok önemli bir kurum olan Ofisin yaşaması ve çalışanlarının mağdur olmamaları için Ana Statünün iptali amacıyla 30.06.2007 tarihinde Danıştay 10. Dairesinde dava açmış bulunuyoruz. Halen devam etmekte olan bu davamız dışında Devlet Malzeme Ofisi ile ilgili olarak, Sendikamızın her platformdaki mücadelesine devam edeceğini özellikle belirtmek isteriz.

Aşağıda aktarılan Bölge Müdürlüğümüzün üç yıllık faaliyet sonuçları, ne kadar haklı olduğumuzu yeterince göstermektedir.

(Konya)Benim şehrimde DMO Bölge Müdürlüğünün;

2006 yılı net satışı: 11.693.009 YTL. Dönem karı: 572.900 YTL iken, Bölge Müdürlüğü neden kapatılıyor? Akan musluklar neden kesilmek isteniyor? Ülkenin can damarları neden koparılıyor? Ekmek kapılarımıza neden kilit vuruluyor? Vicdan ve insaf sahiplerine sesleniyor ve buradan memleketimizin milletvekillerine ve diğer siyasetçilerimize soruyoruz! Kar getiren bir kurum neden kapatılır?

Konya ekonomisine katma değer sağlayan, istihdam yaratan bölge müdürlüğümüzün kapatılarak Eskişehir Bölge Müdürlüğüne bağlanmasının amacı, Devlet Malzemeden sorumlu Maliye Bakanının Eskişehir milletvekili olması mıdır? Konya’nın suçu son genel seçimlerde AKP’ye %70 oy vererek 13 AKP’li milletvekilini meclise göndermek midir? Konya neden cezalandırılmaktadır?

Başta Ticaret Odası olmak üzere, Esnaf Odalarını ve Konya’yı sevdiğini ifade eden bütün sivil toplum kuruluşlarını ve halkımızı bu karara tepki göstermeye davet ediyorum.Konya DMO Isparta DMO
Kayseri DMO Afyon DMO

RESİMLERİ BÜYÜTMEK İÇİN ÜZERLERİNE TIKLAYIN

Sivas DMO Zonguldak DMOFoto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 7