Geri

SENDİKAMIZCA TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNE KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMIŞTIR

24 Haziran 2021, Perşembe | 12:20

11 Mayıs 2021 tarih ve 31481 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin;

 • 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi olan “Personel mazeretleri, Bakanlığın standart kadro sayısı ve hizmet ihtiyacı çerçevesinde dikkate alınır.” hükmünün
 • 7. Maddesinin 6. Fıkrasında yer alan “Ek-1’de yer alan cetvelde belirtilen ortak hizmet birimleri arasında bölge müdürlüğünce süre sınırı olmaksızın görevlendirme yapılabilir” hükmünde yer alan “süre sınırı olmaksızın” ibaresinin,
 • 10. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendinde yer alan “kısmi bağımlı engelli birey” ve “tam bağımlı engelli birey” ibarelerinin,
 • 10. Maddesinin 2. Fıkrasının (b) bendinde yer alan “bu kapsamdaki talepler, standart kadro sayısı ve teşkilat yapısı dikkate alınarak karşılanır” hükmünün,
 • 10. Maddesinin 2. Fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, engellilik durumunun devam ettiğine ilişkin eğitim ve araştırma hastanesi, şehir veya üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu talep edilebilir.” hükmünün
 • 10. Maddesinin 4. Fıkrasının (a) bendinde yer alan “Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olmayan eşin yer değiştirme suretiyle atanması unvan üstünlüğüne bağlı olmaksızın yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin durumuna göre değerlendirilir.” cümlesinin,
 • 10. Maddesinin 4. Fıkrasının (ç) bendinde yer alan “son 5 yıl içinde 1440 gün sosyal güvenlik primi ödemek” suretiyle” ibaresinin
 • 10. Maddesinin 5. Fıkrasında yer alan “Mazeretlerin değerlendirilmesinde, can güvenliği, engellilik, sağlık ve aile birliği öncelik sırası esas alınır.” hükmünün,
 • 10. Maddesinin 8. Fıkrasında yer alan “6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan ve zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası gelen personelin, aile birliği mazeret haline dayanarak yer değiştirme suretiyle atanma veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için Ek-1’de yer alan cetvelde belirlenen 2 nci ve 3 üncü hizmet bölgelerinde zorunlu hizmet sürelerini tamamlaması gerekir.”  hükmünde yer alan “Ek-1’de yer alan cetvelde belirlenen 2 nci ve 3 üncü hizmet bölgelerinde zorunlu hizmet sürelerini tamamlaması gerekir” hükmünün,
 • 10. Maddesinin 9. Fıkrasında yer alan “atanmış olduğu hizmet biriminde kalabileceği azami süre on beş yıldır.” hükmünün,
 • 15. Maddesinin 3. Fıkrasının “Bakanlıkça, hizmet birimlerinden merkez teşkilatına yapılacak geçici görevlendirmeler, faaliyeti durdurulan hizmet biriminden yapılacak geçici görevlendirmeler, hizmet içi eğitim, kurs, staj, konferans, seminer ve toplantılar nedeniyle yapılan geçici görevlendirmeler ile müdür ve üstü kadrolara yapılacak geçici görevlendirmeler süre hesabına tabi değildir” hükmünde yer alan “süre hesabına tabi değildir” ibaresinin,
 • 20. Maddesinin 11. Fıkrasının “Kurul tarafından, onuncu fıkra hariç olmak üzere, bu maddede belirtilen sürelere ilişkin değişiklik yapılabilir” hükmündeki “kurul tarafından” ibaresinin,
 • 21. Maddesinin 4. Fıkrasının “bu madde kapsamında yer değiştirme suretiyle atanan personel, atandığı hizmet biriminde en az iki yıl görev yaptıktan sonra zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırasına dahil edilir.” hükmünde yer alan “en az iki yıl” ibaresinin ve
 • Geçici 5. Maddesinin,

Yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle “Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/17112 E.” sayısına kayıtlı davamız açılmıştır.

 
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1