Geri

HAKSIZ KESİLEN SENDİKA ÜYELİK AİDATLARININ İADESİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA KARAR KESİNLEŞTİ

01 Nisan 2021, Perşembe | 11:13

Sendikamızca, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı bünyesinde çalışan Sendikamız üyesi personellerin, 15.01.2019 tarihi itibariyle maaşlarından sendika üyelik aidat kesintileri yapılmaması ve personellere sendika üyelik teşvik primleri yatırılmaması üzerine idare ile yapılan yazışmalardan bir sonuç alınamamış ve tarafımızca hukuka aykırı işlemin giderilmesi amacıyla iptal davası açılmıştır.

Ankara 9. İdare Mahkemesinde yapılan yargılama neticesinde 20.02.2020 tarih, 2019/358 E. ve 2020/467 K. sayılı karar ile, “4688 sayılı Kanunun Geçici 15. Maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan kanun hükmünde kararnameler gereğince hizmet kollarında olan değişikliklerden (personelin talebiyle sendika üyeliğini değiştirme durumu hariç olmak üzere) sendikal hakların 15.05.2019 tarihine kadar uygulanmayacağının belirtildiği ve 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin de Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla çıkarıldığı göz önüne alındığında ilgili KHK ile düzenlenen sendikal hakların 15.05.2019 tarihinden sonra uygulanması gerektiğinden davacı sendikaya bağlı olup davalı idare bünyesinde çalışan personellerin sendika aidatlarının 15.05.2019 tarihine kadar ödenmesi gerektiği” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Her ne kadar davalı idare, işbu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurmuş olsa da, Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesinin 24.02.2021 tarih, 2021/97 E. ve 2021/1457 K. sayılı kararı ile, davalı tarafın istinaf isteminin reddi ile, yerel mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir.

 

 

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız.

 
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1