TÜRK BÜRO-SEN (Türkiye Büro Çalışanları Sendikası)

DENETLEME KURULLARI YÖNETMELİĞİ         

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Türk Büro-Sen, merkez ve şube denetleme  kurullarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönetmelik; merkez ve şube denetleme kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu yönetmelik; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 8 nci maddesi ile Sendika Ana Tüzüğünün 31 ve 32 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;
a) Genel Kurul: Merkez ve şube genel kurullarını,
b) Merkez: Sendika genel merkezini,
c) Şube: Sendika şubelerini,
d) Kurul: Merkez ve şubelerin beş kişiden oluşan denetleme kurullarını,
e) Denetçi: Genel kurullarca denetleme kurulu üyeliğine seçilen kişileri,
f) Ana Tüzük : Sendika Ana Tüzüğü
 ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurullar ve Denetleme

Denetlemede Genel İlke
Madde 5- Denetleme kurulları, tüm denetimlerinde; öncelikle merkez ve şube yönetim kurulu üyelerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uyup uymadığını araştırmak zorundadır.
Merkez Yönetim Kurulunun Denetlemesi
Madde 6- Merkez yönetim kurulu; kanun, tüzük, yönetmelik  ve genelge hükümlerine aykırı hareket eden şubeler, şube yönetim kurulu üyeleri ve temsilcilikler hakkında denetleme isteyebilir.
Denetleme Kurulları
Madde 7- Merkez ve şube denetleme kurullarının oluşumu, görevleri ve çalışma esasları, tüzüğün  31 ve 32 ncu maddelerinde belirtilmiştir.
Denetleme
Madde 8- Denetleme kurulları olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde denetleme yapar.
a) Olağan Denetleme: Denetleme kurullarının, tüzük gereği  4 (dört) ayda bir yapmak zorunda oldukları denetlemedir.
b) Olağanüstü Denetleme: Denetleme kurullarının, sendika üyelerinin veya üçüncü kişilerin ihbar ve şikayetine dayalı olarak yaptıkları denetlemedir.
Denetleme kurulları, üyelerin ve diğer üçüncü kişilerin ihbar ve şikayete dayalı başvurularını değerlendirmek, ciddi olanlarını incelemek ve sonuçlandırmakla yükümlüdürler.
          İdari ve mali konularda yapılan denetimler sonucu, yolsuzluk ve işlemlerde usulsüzlük tespit edildiği takdirde, 2821 ve 4688 sayılı Kanun’lar, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarla tüzük hükümlerine göre gereken işlemler, denetleme kurulları veya denetçiler tarafından onbeş gün içinde yerine getirilir.
 
Merkez Denetleme Kurulunun Görevleri
Madde 9- Merkez denetleme kurulu, denetimlerini idari ve mali olmak üzere iki ayrı açıdan yapar.
 a) İdari denetimde;
1) Yönetim ve işleyişin, ilgili mevzuata ve genel kurul kararlarına uygun olup olmadığı, yönetim kurulu üyelerinin tüzüğe göre toplanarak karar alıp almadıkları, alınan kararların imzalanıp imzalanmadığı, karar defterine numara ve tarih sırası ile işlenip işlenmediği,
2) Üye kayıt formları ve defterleriyle üyelikten çıkış bildirimlerinin ilgili yönetmeliğe uygun olup olmadığı,
3) Gelen-giden evrak defterinin düzenli bir şekilde işlenip işlenmediği ve evrak numaralarının birbirini izleyip izlemediği, evrak arşivinin düzenli olup olmadığı,
4) Sendikanın yönetim ve çalışmalarına ilişkin diğer hususlar,
 b) Mali denetimde;
 1) Gelir ve giderlerin, kanun, tüzük, genel kurul kararları ile bütçe esasları ve yönetim kurulu kararlarına uygun olup olmadığı,
 2) Mali işlemlerin, kanunen tutulması zorunlu olan defterlere, mevzuata uygun olarak yasal süreleri içinde işlenip işlenmediği,
 3) Vergi, sigorta ve buna benzer yasal yükümlülüklere ilişkin beyanname ve bildirimlerin süresinde verilip verilmediği, bunlarla ilgili ödemelerin süresinde yapılıp yapılmadığı,
 4) Gelir ve gider belgelerinin mevzuata uygun olup olmadığı,
 5) Yönetici ve personele verilen avansların, kanun, tüzük ve yönetim kurulu kararlarına uygun olup olmadığı ve süresi içinde kapatılıp kapatılmadığı,
 6) Sendikaların mali yönetimlerine ilişkin diğer hususlar,
esas alınarak incelenir.

Şube Denetleme Kurullarının Görevleri

Madde 10- Şube denetleme kurulları, şube yönetim kurulu üyelerinin tüzükte belirtilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini ayrı ayrı denetlerler.

Denetleme  Raporları 
Madde 11- Her denetimin sonucu bir rapora bağlanır. Denetleme raporlarında, denetimin konusu ve denetlenen hususlarla öneriler ayrı ayrı gösterilir. Raporun sonucu, denetleme kurulu karar defterine geçirilerek denetçiler tarafından imzalanır. 
- Merkez denetleme kurulu; hazırladıkları ara raporlarını genel başkanlığa ve dönem sonu raporunu ise merkez genel kuruluna,
- Şube denetleme kurulları, hazırladıkları ara raporlarını şube başkanlıklarına, dönem sonu raporunu ise şube genel kuruluna,
sunmak zorundadır.
Denetleme kurulları; olağanüstü denetleme sonucu hazırladıkları raporları, merkez denetleme kurulu bizzat, şube denetleme kurulları şube başkanlığı vasıtasıyla en geç yedi gün içinde genel başkanlığa sunar.
Merkez ve şube yönetim kurulları, denetleme kurulu raporlarını gündeme alarak ilk toplantıda görüşür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

 Yürürlük
Madde 12- 24.05.2016 tarih ve 1516 sayılı yönetim kurulu kararıyla yürürlüğü giren yönetmelikte değişikliğe gidildi. Değişen yönetmelik 30.07.2021 tarih ve 1834 sayılı kararla yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
Madde 13- Bu yönetmelik hükümlerini merkez yönetim kurulu yürütür.